Privacyverklaring

In deze privacyverklaring vindt u onze gegevens, leest u wat persoonsgegevens zijn, wat
onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij uw
persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat
uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang uw persoonsgegevens worden
bewaard. Deze privacyverklaring is van toepassing als u onze website
(jachthavenmidwolda.nl) bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit.

Onze gegevens

Watersportbedrijf Huninga’s B.V.
Groeveweg 1B
9682RP Oostwold
Telefoonnummer: 0652307528
KvK-nummer: 02098080
jachthavenmidwolda.nl
info@watersporthuningas.nl

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks
of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen,
bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel
van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling,
samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of
vernietigen van uw persoonsgegevens.

Doeleinden

Uw persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat wij contact met u
kunnen opnemen, voor de bestelprocedure, voor het opstellen van offertes en
overeenkomsten, zodat wij u op de hoogte kunnen stellen van wijzigingen van onze diensten
of producten, zodat wij onze producten of diensten bij u af kunnen leveren, om
nieuwsbrieven te versturen als u daar toestemming voor gegeven heeft, voor algemene of
gerichte aanbiedingen, voor uw account op onze website, om reviews te plaatsen. Wij
verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Uw persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen,
onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te
voorkomen. We verkopen uw persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen geen
profielen van u op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen
voor u kunnen hebben. Om zorg te dragen voor uw persoonsgegevens sluiten wij met
bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven uw gegevens verwerken in onze
opdracht.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
– E-mailadres
– Telefoonnummer

U heeft ook rechten

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar
info@watersporthuningas.nl met het verzoek tot inzage in uw gegevens. Uiterlijk binnen vier
weken krijgt u een reactie op het verzoek.

Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden
waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heeft u recht op correctie van uw
persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
van uw persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om
toestemming die u heeft gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Correctie
houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens.
Stuur uw verzoek naar info@watersporthuningas.nl. Of neem telefonisch contact met ons op
via het telefoonnummer: 0652307528. Uiterlijk binnen vier weken krijgt u een reactie op het
verzoek. Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.

Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo
belangrijk als u dat uw persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig
worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische
maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken. Om uw persoonsgegevens te
beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall,
wachtwoorden voor elektronische systemen en een beveiligde internetverbinding.

Bewaring persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden na 5 jaar verwijderd. We bewaren uw persoonsgegevens niet
langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke
voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet
langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

©EenvoudigRecht.nl